Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

на онлайн магазин ofisitel.bg


РАЗДЕЛ I. 

ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  „ОФИСИТЕЛ“ ООД, ЕИК: 206169354, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай 4270, ул. „Христо Ботев“ № 1А, наричано по-долу за краткост „Търговец“, което администрира oнлайн магазин ofisitel.bg на електронен адрес www.ofisitel.bg, и Ползвателите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.ofisitel.bg („Сайта“) и поддомейните на Търговеца на www.ofisitel.bg, наричани по-долу „Ползвател/и“.


РАЗДЕЛ ІІ. 

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА


Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. 1. Наименование на Търговеца: „ОФИСИТЕЛ“ ООД
 2. 2. Седалище и адрес на управление: гр. Първомай 4270, ул. „Христо Ботев“ № 1А
 3. 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Първомай 4270, ул. „Христо Ботев“ № 1А
 4. 4. Данни за кореспонденция: имейл: info@ofisitel.bg; тел: +359 899 842 882
 5. 5. Вписван в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 206169354
 6. 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG206169354

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Тел.: (02) 915 35 55

Факс: (02) 915 35 25

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

Тел.: (02) 933 05 65

Факс: (02) 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:https://kzp.bg


 


РАЗДЕЛ III. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА


Чл. 3. ofisitel.bg е онлайн платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет ofisitel.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца в платформата стоки, включително, но не само, следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Търговеца договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Търговеца в платформата ofisitel.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата ofisitel.bg и електронните средства за разплащане;
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Търговеца в платформата ofisitel.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца в платформата ofisitel.bg чрез интерфейса на страницата на ofisitel.bg, достъпна в интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ofisitel.bg в интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.


Чл. 4. Търговецът в платформата ofisitel.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Търговеца в платформата ofisitel.bg договор за покупко-продажба на стоките, като в предвидените случаи се прилагат правилата за договор от разстояние по чл. 45 и следващи от Закона за защита на потребителите. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът в платформата ofisitel.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него стоки чрез интерфейса в платформата. 

(3) Ползвателите заплащат на Търговеца на платформата ofisitel.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ofisitel.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ofisitel.bg.


Чл. 6. (1) Ползвателят и Търговецът в платформата ofisitel.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на Сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответния имейл и парола за достъп.РАЗДЕЛ IV. 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА OFISITEL.BG


Чл. 7. (1) За да получи възможност да използва пълния набор от услуги на ofisitel.bg, Ползвателят задължително извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

(2) Регистрацията в Сайта се извършва от Ползвателя, който следва да въведе избрани от него имейл и парола за отдалечен достъп, своите имена, адрес и телефон за връзка.

(3) При извършване на регистрацията и/или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си. 


Чл. 8. С извършването на регистрация на Сайта, Ползвателят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

1. Ofisitel.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация;

2. Ofisitel.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Ползвателя, статуса на направени запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща;

3. В случай че при използване на Сайта или неговите материали на Ползвателя бъдат причинени вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, оfisitel.bg не носи отговорност, като всички разходи за отстраняване на подобни вреди се поемат изцяло от Ползвателя;

4. Онлайн платформата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез онлайн платформата ofisitel.bg. При всички случаи, ofisitel.bg уведомява Ползвателите, направили поръчка през Сайта за възможността/невъзможността за доставка на заявената стока;

5. Ползвателят декларира, че е запознат, че визуализацията на стоките, включително, но не само цветовете на стоките, в онлайн платформата на Сайта може да варира, в зависимост от устройството и неговите параметри, което Ползвателят използва, за да достъпва онлайн платформата. В този случай Оfisitel.bg не носи отговорност при разминаване между визуализацията на стоката и реалния й вид, дължащо се на устройството и неговите параметри, което Ползвателят използва, за да достъпва онлайн платформата. ;

6. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез онлайн платформата на Сайта да бъдат променени, като ofisitel.bg се задължава да съобщи на Ползвателите за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на пратката. Изпращането на пратката се съпътства с изпращане на е-майл, уведомяващ Ползвателя, че пратката е изпратена. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Ползвателят следва да се свърже с онлайн сътрудник на ofisitel.bg, на посочените данни за контакт (имейл: info@ofisitel.bg; Тел: +359 899 842 882), до получаване на е-мейл уведомяващ Ползвателя, че пратката е изпратена. След получаването на последващото известие, промени не могат да бъдат извършвани;

7. Ползвателят се задължава да предоставя актуална, пълна, вярна и точна информация, за целите за изпълнение на продажбата, като попълва всички задължителни полета на съответната форма. Успешната регистрация от Ползвателя предоставя на ofisitel.bg неговото изричното съгласие, с него да влизат в контакт трети лица – куриери, доставчици и други, с оглед изпълнението на поръчката, отстраняване на нередовности и други. В случай, че Ползвателят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Ofisitel.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнение на съответната услуга и има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

8. С цел използване на услугите на www.ofisitel.bg, Ползвателят следва да си осигури достъп до световната уеб мрежа, чрез устройство, което има достъп до уеб базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за целта оборудване - компютър, рутер, модем или другo устройство за достъп до интернет;

9. Разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора са изцяло за сметка на Ползвателя, изчислените по съответните тарифи.


РАЗДЕЛ V. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 8. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Търговеца в платформата ofisitel.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата ofisitel.bg стоки.

(2) За да сключи договор за покупко-продажба, Ползвателят се задължава да направи свои личен профил (регистрация) в онлайн платформата на ofisitel.bg, като въведе нужната информация и се съгласи с настоящите общи условия.

(3) С попълване на данните си, отбелязване на радио бутона „Прочетох и съм съгласен с Общите условия и Политиката за поверителност на Ofisitel.bg (ofisitel.bg)“ и натискане на бутона „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Договорът за покупко-продажба се счита за сключен, от момента в който Търговецът се е свърже с Ползвателя по елетронната поща, по телефон или чрез смяна на статуса на поръчката на “Потвърдена поръчка” или “Поръчака в изпълнение”. При получаване на посоченото недвусмислено изявление от страна на Търговецът, договорът за продажба на стоки, поръчани от Ползвателя между Ползвателя и ofisitel.bg, се счита за сключен. Търговецът има право да откаже да приеме офертата на Ползвателя на посочения от него адрес за електронна поща или телефон.Чл. 9. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата ofisitel.bg по следната процедура:

1. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ofisitel.bg;

2. Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца в платформата ofisitel.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка чрез бутона „Добави в количка“ последвано от натискане на бутон „Купи“;

3. Влизане във вече съществуващ профил в онлайн платформата на ofisitel.bg или регистрация на нов потребителски профил с предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на начин и момент за плащане на цената;

6. Избор на начин на доставка;

7. Приемане на настоящите общи условия чрез отбелязване на радио бутона „Прочетох и съм съгласен с Общите условия и Политиката за поверителност на Ofisitel.bg (ofisitel.bg)“;

8. Завършване на поръчката чрез бутона „Поръчвам“;

9. При подаване на поръчка, Ползвателя получава на посочения електронен адрес съобщение, съдържащо данните относно поръчката, броя поръчани Стоки, стойността на поръчката, избрания начин на доставка и плащане, време за изпълнение на поръчката, адреса и данните за контакт на Ползвателя и Търговецът, както и правото на Ползвателя на отказ от изпълнение на договора за продажба. Съобщението е потвърждение от страна на Търговецът за получаване на офертата на Ползвателя.

10. Без да се ограничава правото на Ползвателя да откаже изпълнението на договора съгласно съответните законови разпоредби, Ползвателя може да отмени поръчката до получаване на потвърждението за приемане на офертата за покупка от страна на Търговецът, т.е. преди да получи потвърждението за приемането на поръчката за изпълнение. В този случай Ползвателят трябва незабавно да се свърже с Търговеца, включително по електронен път, последвано от потвърждение по електронна поща.

11. Ползвателят може да използва методите за плащане по Раздел IX от настоящите общи условия. Ако Ползвателят избере начин на плащане, различен от “плащане при доставка” или “Плащане на място в търговския обект (гр. Първомай)”, Търговецът си запазва правото да откаже да изпълни поръчката по договора за продажба, когато:

(i) данните за контакт на Ползвателя са били неточни до степен, в която доставката на стоката е невъзможна,

(ii) транзакцията не е разрешена в системата за електронни плащания  на Банка ДСК, или

(iii) плащането за поръчка не е направено в рамките на 7 работни дни след подаването на поръчката.


РАЗДЕЛ VI. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 10. (1) Търговецът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Търговецът има правото да изменя цените без да уведомява предварително Ползвателя, като последнa e цената, валидна в момента на поръчката. Търговецът има право по всяко време без предварително уведомяване да прекрати акциите, респективно стоките, които са включени в акциите да не се продават на посочената в акциите цени.

(3) Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(4) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.


Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.


Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка. Цената може да бъде платена при доставката само ако Ползвателят е избрал метод на плащане “плащане при доставка” или “Плащане на място в търговския обект (гр. Първомай)”. 


РАЗДЕЛ VII. 

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 13. (1) Правилата на настоящия Раздел VII. от настоящите общи условия се прилагат  спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ofisitel.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011г.

(2) В случаите по ал. 1 правилата по настоящия Раздел VII. допълват, а при противоречие - заместват останалите разпоредби от настоящите общи условия.


Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца в платформата ofisitel.bg, са определени в профила на всяка стока в платформата ofisitel.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в профила на всяка стока в платформата ofisitel.bg.

(3) Гаранционния срок от 24 (двадесет и четири) месеца важи само за физически лица. (при промоция на производител и регистрация на сайта може да има и по-дълъг срок, който се осигурява от производителя). За юридически лица срокът е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не е предвиден по-дълъг срок за съответните стоки. 

(4) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца в платформата ofisitel.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в платформата ofisitel.bg.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата ofisitel.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата ofisitel.bg или електронна поща.


Чл. 15. (1) Ползвателят се съгласява, че доставчиците в платформата ofisitel.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца в платформата ofisitel.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им, при избор на начин на плащане “плащане при доставка” или “Плащане на място в търговския обект (гр. Първомай)”.

(3) В случай че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 10 000 (десет хиляди) лева, плащането се извършва само чрез банков превод по сметка на Търговеца.


Чл. 16. (1) Ползвателят по чл. 13, ал. 1 от настоящите общи условия има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор чрез платформата ofisitel.bg в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1,  към настоящите общи условия или “Протокол за връщане или замяна/Протокол за сервиз” предоставен в пратката. Същите следва да бъдат попълнени и изпратени заедно със стоката. Информация за упражняване на правото на отказ се съдържа в Приложение № 2 към настоящите общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. Ако Ползвателят не е предоставил на Търговеца върнатата стоката в запазен търговски вид. Запазен търговски вид означава:
 • Оригиналната опаковка да не е нарушена;
 • Стоката да е върната в оригиналната си опаковка, включваща всички компоненти, съпровождащи стоката - етикети, стикери, предпазни протектори и опаковъчни найлончета и те да не бъдат скъсани, надраскани или с нарушена цялост.
 • Да няма следи от употреба;
 • Да няма физически повреди и деформации;
 • Да са изпратени, заедно с върнатата стока всички допълнителни аксесоари (калъф, протектор, карта памет и тн.) ако има такива;
 • Да са изпратени, заедно с върнатата стока всички документи (Оригинална касова бележка, протокол и фактура ако има такива);
 • Върнатите мобилни устройства да не са с въведен личен профил и парола, въведени от Ползвателя.

2. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

3. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

4. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

5. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

6. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

7. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

8. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 (тридесет) дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Търговеца;

9. при които Ползвателят изрично е поискал от Търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Ползвателя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

10. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

11. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

12. сключени по време на публичен търг;

13. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

14. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Ползвателя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

(3) Когато Търговецът в платформата ofisitel.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Ползвателят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Търговеца чрез единния формуляр за отказ от договора, представляващ Приложение № 1 към настоящите общи условия или чрез “Протокол за връщане или замяна/Протокол за сервиз” предоставен в пратката.

(4) Когато Ползвателят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички суми, получени от Ползвателят, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалната транзакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Ползвателя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато Ползвателят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

(6) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Търговеца чрез платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора, представляващ Приложение № 1 към настоящите общи условия, чрез “Протокол за връщане или замяна/Протокол за сервиз” предоставен в пратката или чрез попълване и подаване по електронен път онлайн форма за връщане на сайта www.ofisitel.bg, като в случай че използва тази  възможност, ofisitel.bg ще изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.


(8) Когато Търговецът в платформата ofisitel.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Ползвателя, докато не получи стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) Независимо от горните хипотези, Ползвателят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Ползвателя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Ползвателят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

(11) При упражняване на правото на отказ от страна на Ползвателя, освен настоящите общи условия приложение намират и разпоредбите на Глава четвърта, Раздел I от Закона за защита на потребителите, включително, но не само, и чл. 55 от Закона за защита на потребителите. 


Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Търговеца в платформата ofisitel.bg.

(2) В случай че Ползвателят и Търговецът в платформата ofisitel.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 (тридесет) календарни дни,  считано от сключването на договора за покупко-продажба чрез сайта на Търговеца в платформата ofisitel.bg.

(3) Ако Търговецът в платформата ofisitel.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми освен ако Търговецът и Ползвателят се споразумеят друго.


Чл. 18. (1) Търговецът в платформата ofisitel.bg се задължава да спазва всички изисквания, възникващи за него, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

(2) Чл. 14, 15, 17 и 18 от настоящите общи условия се прилага и по отношение на Ползвателите на онлайн платформата ofisitel.bg, които не попадат в лица по чл. 13, ал. 1 от настоящите общи условия.


РАЗДЕЛ VIII. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА


Чл. 19. (1) Търговецът в платформата ofisitel.bg може да организира доставката и предаването на стоката от избрания от Ползвателя куриер, с които Търговецът е посочил, че работи в платформата ofisitel.bg, в определения при сключването на договора срок.

(2) Доставките на стоките, предлагани в платформата ofisitel.bg се извършва единствено на територията на Република България

(3) Доставка се извършва само в случай на сключен договор за покупко-продажба. 

(4) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът организира доставката и предаването в разумен срок (виж чл. 17 по-горе).

(5) В случаите по чл. 23, ал. 1, т. 2-6 Търговецът изпълнява поръчката, след като цялата сума за заплащане на поръчката постъпи по банковата сметка на Търговеца.      


Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца в платформата.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Търговеца в платформата ofisitel.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.


Чл. 21. Търговецът в платформата ofisitel.bg не се задължава да осигурява необходимия сервиз за стоката.


Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата на търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.


РАЗДЕЛ IX. 

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 23. (1) Ползвателят има право да използва следните методи на плащане:

1. Плащане при доставка;

2. Банков превод по сметка на Търговеца;

3. На каса в брой по сметка на Търговеца;

4. Онлайн плащане с карта;

5. Плащане на място в търговския обект (гр. Първомай)

6. Стоков кредит чрез съответната финансова институция, с която Търговецът е установил лизингови отношение - TBI Credit.

(2) Плащания се извършват в националната  българска валута – български лев.

(3) В случай на редовно извършено плащане по поръчки чрез банков трансфер или картови разплащания, включително и при отказ от страна на Ползвателя преди изпращане на поръчката, Търговецът възстановява заплатената сума в срок до седем работни дни, при използвне на същото платежно средство, което е било използвано при първоначалната трансакция.

(4) Стойността по фактура на закупената стока се заплаща с включена цена за доставка. В случай на отпускане на стоков кредит за покупка на кредит и калкулирана платена доставка, разходите се транспорт се включват към отпуснатия стоков кредит.

(5) В случай че Търговецът е обявил, че не се заплаща доставка за съответната поръчка, стойността на доставката не се включва в цената.

(6) Информацията, която Ползвателят получава за извърешното плащане зависи от метода на плащане, който Ползвателят е избрал.

(7) В слуачите по ал. 1, т. 6 Ползвателят подава заявка за одобрение до съответната финансова институция, като ofisitel.bg не носи отговорност при неодобрение или вреди, причинени на Ползвателя, произтичащи от отношенията между Ползвателя и финансовата инситуция. Заявката за стоковия кредит може да бъде за една или повече стоки, предлагани от ofisitel.bg.


РАЗДЕЛ X. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 24. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на „Офисител“ ООД за поверителност на личните данни, която можете да бъде достъпена на www.ofisitel.bg или директно чрез следната хипервръзка Политиката за поверителност.

(2) Ползвателят и Търговецът се задължават да спазват всички разпоредби на приложимото законодателство в областта на обработването и защитата на личните данни при изпълнението на сключените договори чрез платформата ofisitel.bg и настоящите общи условия.

(3) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679, като Търговецът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Търговецът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Търговецът може съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Ползвателят може да се съгласи, че Търговецът на платформата ofisitel.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, с маркирането на радио бутона “Желаете ли да получавате имейл съобщения относно намаления, специални оферти или нови продукти?” при регистрация.

(5) Ползвателят се съгласява, че Търговецът на платформата ofisitel.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Търговеца в платформата ofisitel.bg. Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по ал. 4 по предвидения ред в Политиката за поверителност на личните данни начини.


Чл. 25. (1) Във всеки момент, Търговецът в платформата ofisitel.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, Ползвателят има възможност да възползва от процедурата „Възстанови забравена парола“, достъпна на адрес: ofisitel.bg.


РАЗДЕЛ XI. 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца на платформата ofisitel.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Търговецът в платформата ofisitel.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Търговеца в платформата ofisitel.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; 

Б) след публикуването им на сайта на Търговеца в платформата ofisitel.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Търговеца в платформата ofisitel.bg

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Търговеца в платформата ofisitel.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис от Търговеца, за да имат действие спрямо него.


Чл. 27. Търговецът публикува тези общи условия на адрес ofisitel.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.


РАЗДЕЛ XII. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 28. Договорът за покупко-продажба между Ползвателя и Търговеца в платформата ofisitel.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата ofisitel.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;


Чл. 29. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата ofisitel.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


 РАЗДЕЛ XIII. 

ОТГОВОРНОСТ


Чл. 30. (1) Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата ofisitel.bg и Търговеца при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

1. неизпълнение на някое от задълженията на Ползвателя по договора за покупко-продажба;

2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;

3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора; и

4. неизпълнение на задължението на Ползвателя по чл.8, ал. 1, т. 7, изречение първо от настоящите общи условия;

5. невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

6. нарушение от страна на Ползвателя на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия


Чл. 31. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.


Чл. 32. (1) Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на ofisitel.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

(3) Търговецът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата ofisitel.bg.


Чл. 33. (1) Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя, включително, но не само, когато Ползвателят е предоставил тази информация на третото лице.


РАЗДЕЛ XIV. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл. 34. (1) Ползвателят и Търговецът в платформата ofisitel.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора, сключен чрез платформата ofisitel.bg и тези общи условия.

(2) Ползвателят се задължава, за срок от 5 (пет) години от сключването на всеки договор с Търговеца чрез платформата ofisitel.bg, да пази и да не разкрива, без предварителното писмено съгласие на Търговеца, поверителна информация и информация касаеща Търговеца, която е получена от Търговеца във връзка със сключването и изпълнението на договорите между тях. 

(3) Ал. 2 не се прилагат в случаите, когато задължението да се разкрие поверителна информация възниква по силата на законова норма, като обемът на разкритата информация не може да надвишава обема на информация, която се изисква да бъде разкрита съгласно закона. Ползвателят незабавно следва да уведоми Търговеца за всяко разкриване на поверителна информация, с изключение на рутинно предоставяне на информация на данъчните органи.

(4) Ползвателят и Търговецът се задължават по време и за срок от 5 (години) след прекратяване на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др., освен ако писмено е уговорено друго между Ползвателя и Търговеца.


Чл. 35. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца в платформата ofisitel.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.


Чл. 36. (1) В случай, че която и да е разпоредба на настоящите общи условия бъде обявена за нищожна или унищожаема, останалите разпоредби остават в сила изцяло, като законовите разпоредби се прилагат вместо нищожната или унищожаема уговорка. 

(2) Правилото по ал. 1 се прилага и за неумишлено допуснати празноти в настоящите общи условия.


Чл. 37. (1) За всички неуредени от настоящите общо условия случаи се прилага действащото законодателство на Република България, правото на ЕС, съответните международни нормативни актове, общоприетите нравствени норми и общоприетите правила и практика в електронната търговия

(2) Страните ще полагат усилия да разрешават по приятелски път чрез преговори всички спорове, противоречия, претенции или различия произтичащи от или във връзка със сключените между тях договори чрез платформата ofisitel.bg и настоящите общи условия. 

(3) В случай че страните не успеят да разрешат по приятелски път тези спорове, противоречия, претенции или различия, то всички спорове, противоречия, различия или претенции възникнали от или във връзка със сключените между тях договори чрез платформата ofisitel.bg и настоящите общи условия, включително споровете относно съществуването, нарушаването, прекратяването или недействителността на сключените между тях договори чрез платформата ofisitel.bg и настоящите общи условия, ще бъдат отнесени за окончателно разрешаване от и до компетентния български съд.


Чл. 38. Настоящите общи условия представляват неразделна част към всеки договор, сключен между Ползвателя и Търговеца чрез платформата ofisitel.bg.


Настоящите общи условия са валидни и влизат в сила от 17.05.2021 г. за всички Ползватели на ofisitel.bg.Приложение № 1  

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договораДО

„ОФИСИТЕЛ“ ООД, ЕИК 206169354, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай 4270, ул. „Христо Ботев“ № 1А, имейл: info@ofisitel.bg; Тел: +359 899 842 882УВАЖАЕМИ OFISITEL.BG,


С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупко-продажба на следните стоки/услуги:


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/описание на продукта/


Стоката е поръчана на ...............................................................................................................

/посочва се датата на поръчване на стоката от потребителя/


Стоката е получена на ................................................................................................................ 

/посочва се датата на получаване на стоката от потребителя/


.......................................................................................................................................................

/Имена на потребителя/


.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

/Адрес на потребителя/

 


...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 (четиринадесет) дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.


14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.


В рамките на 14 (четиринадесет) дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.


Приложение № 2 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора


I. Стандартни указания за отказ

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 (четиринадесет) дни.
 3. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на ofisitel.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 5. Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора, представляващ Приложение № 1 към настоящите общи условия, чрез “Протокол за връщане или замяна/Протокол за сервиз” предоставен в пратката или чрез попълване и подаване по електронен път онлайн форма за връщане на сайта www.ofisitel.bg, като в случай че използва тази  възможност, ofisitel.bg ще изпрати по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.


II. Действие на отказа

 1. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 3. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 4. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на ofisitel.bg